Hemse Sheepskin Rug

Hemse Sheepskin Rug

  • £210.00


Gorgeous Hemse sheepskin rug in grey by Shepard

100cm x 60cm